آناتومی ، طرح و عملکرد لوب راست کبد


ورید میانی کبد کبد را به دو لوب تقسیم می کند: لوب راست کبد و لوب چپ کبد… لوب راست کبد بزرگتر از لوب چپ کبد است.

لوب راست کبد از چهار بخش تشکیل شده است. از طریق ورید کبدی راست به لوب قدامی راست و لوب راست خلفی تقسیم می شود. همچنین توسط ورید پورت به لوب بالا سمت راست و لوب پایین سمت راست تقسیم می شود.

هر یک از این سایت ها شامل شاخه های وریدهای کبدی ، وریدهای پورتال ، عروق کبدی و مجاری صفراوی است. اگر یکی از این نواحی آسیب دیده باشد ، بقیه لوب راست کبد به کار خود ادامه می دهد و فرد معمولاً هیچ پیامد منفی را تجربه نمی کند. اگر کل لوب راست کبد آسیب دیده یا تحت تأثیر قرار گیرد ، ممکن است نیاز به پیوند کبد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید