آناتومی ، عملکرد و طرح Extensor Pollicis Brevis


V اکستنسور کوتاه ماهیچه در پشت ساعد قرار دارد. منشاء آن از شبکیه ذوزنقه ای و خم کننده است. با آن ارتباط دارد اکستنسور طولانی غشای بین استخوانی را تشکیل می دهند در قسمت پایینی فالانکس انگشت شست قرار داده می شود. این ماهیچه همچنین قسمت شعاعی جعبه اسنف آناتومیک روی مچ دست را تشکیل می دهد. کار با اکستنسور طولانیاین ماهیچه به شست ، مچ دست و انگشتان اجازه می دهد تا راست شده و خم شوند. قدرت عصبی را از عصب بین استخوانی خلفی دریافت می کند. منبع خون شریانی آن از شریان بین استخوانی خلفی ناشی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید