آناتومی ، عملکرد و طرح Quadratus Plantae


V گیاه مربعی – این عضله پا است که از استخوان قدامی (قدامی) استخوان (calcaneus) تا تاندون های عضله longissimus انگشتان پا گسترش می یابد. به فلکسور لانگوس کمک می کند تا انگشتان پا خم شوند. ماهیچه قرقره خم کننده دیجیتال را در سطح پا کنار هم قرار می دهد. ماهیچه مربعی پسیلیوم همچنین با مقاومت در برابر کشیدن انگشت پا ثبات پا را افزایش می دهد.

وقتی ماهیچه ای به درستی کار نمی کند ، می تواند علت درد پاشنه پا و تغییر شکل انگشتان پا باشد. پلی نوروپاتی دیابتی (نوعی آسیب عصبی که می تواند به عنوان عارضه دیابت رخ دهد) می تواند باعث درد و سوزن سوزن شدن ماهیچه ها شود.

دیدگاهتان را بنویسید