آناتومی ، عملکرد و نمودار افزودنی Pollicis


V انگشت شست افزودنی – عضله بزرگ مثلثی شکل که در بازو قرار دارد. همراه با سایر ماهیچه ها ، بخشی از توده گوشتی را در اولین تار دست ، بین انگشت شست و انگشت شصت تشکیل می دهد. به شکل فن و مسطح است. او در حرکت دست و انگشتان شرکت می کند. عملکرد ویژه آن نزدیک کردن انگشت شست به کف دست است. این به ویژه هنگام ضبط مفید است. انگشت شست اضافی توسط شاخه عمیق عصب اولنار (T1) رانده می شود. مواد مغذی را از قوس شریانی کف دست عمیق دریافت می کند. ماهیچه دارای دو سر است: مورب و عرضی… سر مورب از استخوان سر در مرکز مچ دست و از استخوان های متاکارپ دوم و سوم شروع می شود که در مچ دست نیز یافت می شوند. سر عرضی از سومین استخوان متاکارپ شروع می شود. ماهیچه به قاعده داخلی فالانکس نزدیک انگشت شست ، یعنی نزدیک ترین استخوان شست به کف دست متصل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید