آناتومی ، عملکرد و نمودار انگشت اشاره


V انگشت اشاره – رقم دوم و نشانگر دست انسان همچنین به آن انگشت اشاره یا اشاره اشاره می شود. این انگشت اغلب حساس ترین و ماهرترین انگشتان است. انگشت اشاره از سه استخوان تشکیل شده است: فالانگ دیستال ، فالانکس میانی و فالانکس پروگزیمال. انگشت کوچک و انگشت اشاره دارای یک اکستانسور عضلانی اضافی هستند ، که این انگشتان را برای نشان دادن انگشت مناسب ترین می کند. احساس انگشت اشاره از بین می رود شاخه عصب مدیان؛ این عصب همچنین عملکرد ماهیچه ای انگشت را نیز فراهم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید