آناتومی ، عملکرد و نمودار بخش عمیق عصب شعاعی


اندام فوقانی تامین می شود عصب شعاعی و شامل تمام ماهیچه های پوشاننده پوست و مفاصل است. منشاء آن طناب خلفی شبکه بازویی است. V شبکه بازویی شامل مجموعه ای از رشته های عصبی است که از ستون فقرات به گردن و بازو راه می یابد. عصب شعاعی اصلی به دو دسته تقسیم می شود شاخه عمیق عصب شعاعیکه سپس به شاخه سطحی در پشت دست عصب شعاعی ، همراه با شاخه های آن ، تمام ماهیچه های ستون فقرات را تغذیه می کند. عضلات پشتی شامل عضلات سه سر بازو ، کشنده دست و مچ و بیشتر دست روی پشت است. یک شاخه عمیق از عصب شعاعی در اطراف جانبی شعاع در پشت ساعد بین دو صفحه از الیاف ادامه می یابد عضله سوپیناتور… این عضله مسئول خوابیدن ساعد است. شاخه عمیق عصب شعاعی سپس بین لایه های عمیق و سطحی ماهیچه حرکت کرده و به وسط ساعد می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید