آناتومی ، عملکرد و نمودار رگ باسیلیک میانی


V میانه باسیلیک میانی همچنین به آن ورید حفره داخلی گفته می شود. در اندام فوقانی واقع شده است. بیشتر برای نمونه گیری خون یا رگ گیری استفاده می شود و ترکیبی از رگ های ریحان و سفالیک است. ورید سر ورید دیگری است که در اندام فوقانی واقع شده است و همچنین ورید قبل از کمر نامیده می شود. از طریق آرنج ، با رگ باسیلیک میانی با رگ باسیلیک ارتباط برقرار می کند. رگ باسیلیک بزرگ است. این امر به تخلیه برخی قسمت های ساعد و دست کمک می کند. رگ معمولاً از طریق پوست قابل مشاهده است. میانه باسیلیک میانی در داخل حفره حفره ای (حفره پیش از پایتخت) قرار دارد ، که ناحیه ای در قسمت جلوی آرنج است که به شکل مثلث است. علاوه بر این ، به صورت سطحی در ارتباط با لایه فیبری قرار دارد که به آن aponeurosis دوسر بازویی نیز گفته می شود که در حفره حفره ای نیز قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید