آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان سیرک فلکس جانبی استخوان ران


V شریان سیرکومفلکس فمورال جانبی خون اکسیژن دار را به ماهیچه های قدامی (جلو) و میانی ران می رساند. معمولاً از شریان عمیق استخوان ران منشعب می شود ، اگرچه در تعداد کمی از موارد (15 درصد) مستقیماً از شریان استخوان ران بیرون می آید.

شروع آن درست زیر مفصل ران است. بین شاخه های عصب ران ران می گذرد. این عضله عمیقا به عضله sartorius نفوذ می کند ، طولانی ترین در بدن انسان ، سپس به راست ران ، یکی از چهار عضله چهارسر ران پاها نفوذ می کند. به شاخه های قدامی ، عرضی و نزولی تقسیم می شود.

شریان فمورال سیرفورفلکس جانبی یا یکی از شاخه های آن گاهی به عنوان منبع پیوند عروقی در هنگام پیوند بای پس عروق کرونر مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید