آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان قدامی تیبیال


V شریان قدامی تیبیا یکی از مهمترین شریان های ساق پا. کمی بالاتر از غشای بین استخوانی (بافت فیبری که استخوان ها را تثبیت می کند و ماهیچه های پا را جدا می کند) می گذرد و وارد جلوی ساق پا (ناحیه ساق پا) می شود و در نهایت به سطح جانبی پا می افتد. ورید تیبیای قدامی به موازات این شریان در تمام طول آن قرار دارد. از جلوی مچ پا عبور می کند که در آن سرخرگ پشتی پشتی منشا می گیرد.

عملکرد اصلی این شریان ، خون رسانی به ماهیچه های قسمت قدامی (جلویی) ساق پا است. هنگامی که این شریان از غشای بین پوستی عبور می کند ، به داخل شریان پشتی منشعب می شود که خون را به سطح پشتی (فوقانی) پا تأمین می کند. علاوه بر این ، به شاخه های پشتی ، جانبی و داخلی منشعب می شود ، جایی که شریان با تقاطع شریان های عمقی کف پا و کمانی ختم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید