آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان پونتین


V شریان های پل از رگ های خونی کوچک تشکیل شده اند که بخشی از گردش خون مغزی خلفی هستند. شریان های پل کننده مسئول رساندن خون غنی از اکسیژن از قلب به مغز به بدن هستند.

شریان های پل ساز در دو طرف شریان پایه قرار دارند. شریان پایه ، شریان مرکزی است که خون غنی از اکسیژن را به مغز میانی می رساند. شریان های پل زاویه دار از شریان پایه باز می شوند.

هر شاخه از شریان های پل کننده شامل سه تا پنج شریان مجزا است. یک شاخه راست و یک شاخه چپ وجود دارد. هر دو شاخه به طور مساوی خون را به دو طرف مغز می رسانند.

یکی از شریان های پونتی خون اکسیژن دار را به استخوان منتقل می کند ، بخشی از ساقه مغز که در مدیریت بسیاری از عملکردهای مهم مانند تنفس و خواب نقش دارد. شریان های پل کننده همچنین مسئول تأمین خون غنی از اکسیژن به سایر قسمت های مغز هستند که مستقیماً در کنار پل قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید