آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان کاروتید مشترک


V شریان کاروتید مشترک در هر دو طرف ، یکی در هر طرف جلوی گردن یافت می شود. هر شریان کاروتید مشترک به یک شریان کاروتید خارجی و داخلی تقسیم می شود. این شریان ها خون را به ساختارهای داخل و خارج جمجمه منتقل می کنند.

شریان کاروتید خارجی خون را به ساختارهای خارج جمجمه ، عمدتا صورت و شریان کاروتید داخلی را به ساختارهای داخل جمجمه ، از جمله مغز می رساند.

دیدگاهتان را بنویسید