آناتومی ، عملکرد و نمودار وریدهای متاکارپال پشتی


وریدهای متاکارپال پشتی – این سه رگ است که در پشت دست قرار دارد. این رگها از رگهای دیجیتالی پشتی تشکیل شده اند ، رگهایی که در طرفین مجاور انگشتان دوم ، سوم و چهارم در امتداد استخوان بین پشتی پشتی قرار گرفته اند. ماهیچه های بین پشتی ماهیچه هایی هستند که بین استخوان های متاکارپ قرار دارند. وریدهای چهار انگشت به داخل تخلیه می شوند شبکه وریدی پشتی در دست. این شبکه همچنین شامل ورید دیجیتال پشتی در سمت شعاعی انگشت اشاره و سیاهرگ شست می باشد. در اینجا شبکه بالا می رود و می شود ورید سر… ورید در قسمت اولنار انگشت کوچک به شبکه در قسمت آرنج می پیوندد و می شود ورید ریحان… وریدهای متاکارپ پشتی ، رگهای عمیقی هستند که به موازات شریان ها امتداد یافته و در زاویه ای از آنها عبور می کنند. دریچه هایی در رگها قرار دارند که مانع از برگشت خون به عقب می شوند و این اطمینان را می دهد که خون فقط در یک جهت جریان می یابد و خون غنی از اکسیژن همیشه در بازو جریان می یابد. پرسنل پزشکی ممکن است برای آزمایشات تشخیصی آزمایشگاهی خون را از وریدهای متاکارپ پشتی بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید