آناتومی ، عملکرد و نمودار ورید پانکراس


واقع در لوزالمعده ، ورید لوزالمعده مسئول تخلیه لوزالمعده به وریدهای مزانتریک فوقانی و طحال است.

این نقش مهمی در لوزالمعده دارد ، زیرا این غده دارای عملکردهای متنوعی در هضم و متابولیسم قند است. لوزالمعده همچنین به عنوان مخزنی برای چندین آنزیم گوارشی عمل می کند.

ورید لوزالمعده به چندین رگ کوچک متصل است که قسمت های بدن و دم لوزالمعده را تخلیه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید