آناتومی ، نمودار و عملکرد شریان زیر بغل


V شریان زیر بغل یک رگ خونی بزرگ است که خون اکسیژن دار را به قسمتهای مختلف بدن می رساند. این قسمت های بدن شامل قفسه سینه ، اندام فوقانی و زیر بغل (بیشتر به عنوان زیر بغل معروف است) است. قفسه سینه انسان از گردن تا شکم امتداد دارد. اندام فوقانی به بازو از شانه تا دست اشاره دارد. شریان زیر بغل ادامه دارد شریان زیر کلاویان و با عبور از لبه اول شروع می شود. با پایین رفتن ، می شود شریان بازویی… شریان زیر بغل را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. این قطعات با توجه به موقعیت آنها نسبت به سینه کوچک که در جلوی شریان زیر بغل قرار دارد ، مشخص می شوند. قسمت اول شریان در قسمت داخلی (نزدیک وسط) سینه کوچک قرار دارد. قسمت دوم شریان در پشت سینه کوچک قرار دارد. قسمت سوم شریان جانبی (جانبی یا دورتر از وسط) سینه کوچک قرار دارد. سه قسمت از شریان زیر بغل با هم کار می کنند تا خون اکسیژن رسانی به قفسه سینه ، اندام فوقانی و ناحیه زیر بغل ایجاد شود. ورید زیر بغل در کنار شریان زیر بغل جریان دارد و خون را به قلب باز می گرداند.

دیدگاهتان را بنویسید