آیا راهی برای عادی سازی روی در هیپوکامپ وجود دارد؟ : تغذیه


دوزهای بالای روی باعث کاهش روی در هیپوکامپ می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین این چگونه کار می کند ، و اگر می خواهید میزان روی در هیپوکامپ خود را افزایش دهید ، چطور؟

یا اگر مقدار زیادی روی مصرف می کنید و باعث کمبود روی در هیپوکامپ می شوید ، آیا راهی برای جایگزینی آن وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید