آیا کربوهیدراتهای خالص دارونما هستند؟ : تغذیه


با توجه به کلمات کلیدی خاص در عنوان پست ، این امر به کسانی که در نظرات این پست شرکت می کنند یادآوری می کند که با پیروی از Reddiquette با دیگران بحث صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات فقط باید برای علم تغذیه باشد. از کلیات ، مفروضات و اعتراضات به سایر کاربران ، رویکرد رژیم غذایی و خود فرعی خودداری کنید. جنگ رژیم غذایی در اینجا استقبال نمی شودبه افکار خود را مدنی بیان کنید.

هرگونه تخلف واضح را به ناظران گزارش دهید با استفاده از دکمه نظر پس از مشکل گزارش دهید. نظرات را فقط به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها گزارش نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این اعتبار فرعی تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید