بورس در لحظه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱/ همه چیز دوباره شاخص کل پیشروی کرد


در لحظه شاخص کل بورس نسبت {به روز} قبلی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ واحد انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قاب خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز در مقابل همراه خود دیروز ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۶ واحد افزایش پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۲ واحدی قرار گرفت.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات اخیر بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا مرور کنید.

به گزارش کاماپرس، در لحظه نمادهای «شبریز»، «وتجارت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حکشتی» بیشترین تأثیر سازنده را روی شاخص کل بورس داشتند. تمامی نمادهای درمورد به گروه قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر بازار بورس در لحظه بی تجربه رنگ بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت داشتند. خوب ارزش کل پیشنهادات در لحظه بازار سهام به رقم ۱۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۹ میلیارد تومان رسید. با این حال در لحظه بازار بورس شاهد خروج پول بود. در روز جاری خوب ارزش خالص تصرف حقوقی به حقیقی بازار عقب کشیدن شد و یک دو میلیارد تومان پول حقیقی اجتناب کرده اند این بخش پوست سر خورد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

در مجموع، در نهایت پیشنهادات در لحظه بورس، ۲۸۹ تصویر همراه خود انبساط قیمت مواجه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تصویر هم کاهش قیمتی را تخصص کردند.

بازار بورس شاهد ورود نقدینگی {خواهد بود}

طبق گفتن صندوق رشد سراسری، اختلافی کدام ممکن است بین این مجموعه همراه خود صندوق تثبیت بازار در خصوص واریز ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای حمایت اجتناب کرده اند بازار سرمایه وجود داشت، برطرف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض این مبلغ به صورت مرحله‌ای به بازار سرمایه تزریق شود.

واریز اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی اجتناب کرده اند دیروز تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویا ۲ قسط به صورت یکجا صنوبر شد. با این حال این الگو به همان اندازه تسویه مبلغ سازمانی شده شکسته نشده ممکن است داشته باشد.

 

 

داده ها نهایی:

تصویر شبریز را بشناسید

شبریز تصویر بورسی متعلق به نمایندگی نفت تبریز است کدام ممکن است دسترس در بازار اول، تابلوی بی نظیر، بورس تهیه می‌شود. براساس داده ها نمایندگی مدیریت فناوری بورس، میزان خوب ارزش بازاری این تصویر ۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیارد تومان است. اصلی سهام شبریز هم به نمایندگی گروه افزایش نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت پارسیان- سهامی عام- تعلق دارد.

انتهای پیام

مرتبط همراه خود : گروه بورس

برای ورود فوری‌تر: