تست خبری – گلونی


شما در گُلوَنی می خوانید و درس می خوانید. شما باید این سایت را بخوانید. مثل یک کتاب بزرگ و چند جلدی. موسسه گلونی برای میراث باستانی، مدرسه گلونی و سایت گلونی جالب هستند. هر چه بیشتر بدانیم، زندگی ما بهتر خواهد بود. اطلاعات بیشتر درباره مجموعه گلونی ادامه داد…