تعیین مقدار مسیر ۴۰ساله پوشش‌گذاری آموزشی توسط دانشگاهیان – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا اجتناب کرده اند بیرجند علی ذوقی در نخستین نشست سال جاری همراه خود اعضای کانون ایثار دانستن درباره عملکرد امور شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران در راستای ادعا گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌انداز دانشکده آزاد اسلامی کدام ممکن است در دانشکده آزاد اسلامی بیرجندبرگزار شد، ذکر شد: با بیرون شک باور نیازها انقلاب اسلامی در گام نخست در ۴۰ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم انقلاب در صورت برخورداری اجتناب کرده اند روحیه ایثار، بیانیه سوگند خورده، جهاد، از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری محقق شده کدام ممکن است {این مهم} در مسکن شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران به‌خوبی بیانیه می‌شود.


تا حد زیادی بیاموزید:

صدور ادعا گام دوم انقلاب سرآغاز تحمیل تمدن اسلامی است


وی شکسته نشده داد: گام دوم انقلاب معادل ۴۰ سال نخست نیازمند ایثارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد است، رئیس معظم انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طلیعه ۴۰ سال دوم همراه خود تخلیه ادعا گام دوم انقلاب نقشه راهی برای تعالی اندیشه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون‌سر خورد اجتناب کرده اند امتیازات حال را ترسیم فرمودند، درواقع ایشان همراه خود اعلان‌بخشی به همه اقشار محله مسیر سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیابی را ترسیم کردند.

توجه‌انداز ادعا گام دوم تحمیل تمدن نوین اسلامی است

مدیرکل حراست افزود: ادعا گام دوم دارای آموزه‌های کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی است، این ادعا به‌صورت شفاف آرمان بزرگی را برای انقلاب اسلامی همراه خود عنوان «تحمیل تمدن نوین اسلامی» خاص می‌تنبل.

ذوقی ذکر شد: در راستای آشنایی بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی همراه خود ادعا گام دوم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط {این مهم} همراه خود محله ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده، باید ذکر شد این ادعا کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شد به‌مرتب سازی «سند اقتدار ملت ایران» است، ادعا گام دوم انقلاب جدا از ترکیبی‌بندی نتایج حاصله در ۴۰ ساله نخست، این سیستم اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن برای دسترسی دهه پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب هدف‌گذاری عظیم برای بدست آوردن به موفقیت‌های تا حد زیادی است.

وی اظهار کرد: {در این} ادعا، مقام معظم مدیریت به نتایج حاصل‌شده در ۴۰ سال قبلی ردیابی فرموده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تولید دیگری به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت اسلامی ایران ردیابی فرمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت‌های به‌بازو‌آمده را یادآوری کرده‌اند.

دانشکده آزاد اسلامی نیز وقف شخصی را برای تغییر‌شدن به مدرسه رفع مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرین جزم کرده است؛ چراکه عظیم‌ترین جبهه حفاظت در ملت «اقتصاد» است {افرادی که} در جبهه مالی ملت برای ساخت ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال امتحان شده می‌کنند، پیش‌قراولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان جاده مقدم هستند.مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی شکسته نشده داد: این ادعا دارای نیازها متعددی است، نخست آنکه یادآوری شود کدام ممکن است ملت ما در چه شرایطی انقلاب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای انقلاب چه سختی‌هایی متحمل شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آنکه باگذشت ۴۰ سال اجتناب کرده اند انقلاب چه نکات خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت‌هایی برای ملت حاصل‌شده است.

این پاسخگو برای اضافه کرد: ردیابی به این موضوعات در بخش نخست ادعا گام دوم انقلاب به‌مرتب سازی یادآوری داشته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی‌های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به نحوه حضور در این پیروزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی‌های مستمر {برای تقویت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت این پیروزی‌ها است.

ذوقی خاص کرد: مقام معظم مدیریت در بخش تولید دیگری این ادعا، این سیستم اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن را حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی ایران در دهه پنجم انقلاب را به‌صورت انصافاًً شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی ترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار در بخش موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج ملت برای مقابله همراه خود دشمن را عنوان کرده‌اند.

شرط‌های باور ادعا گام دوم انقلاب اسلامی

این کارشناس زیبایی شناختی افزود: مدیریت به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروط باور اهدافی کدام ممکن است برای گام دوم انقلاب اندیشه در مورد‌شده نیز ردیابی‌کرده‌اند کدام ممکن است شبیه به «اتحاد همه‌جانبه، اعتقاد به آرمان‌ها، خودباوری، جایگزین دادن به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا ما می‌توانیم» است، با بیرون شک در ادعا گام دوم انقلاب حفاظت اجتناب کرده اند آرمان‌های انقلاب اسلامی، ملاحظه به اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویات، پوچی، خوشحال از به قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب کردن بلند مدت، روی زمین‌سوراخ بینی ملت ایران تبلور دارد.

وی دانستن درباره ارتباط ادعا گام دوم انقلاب همراه خود محله عظیم شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر، باید ذکر شد: آنچه در سال‌های در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی، اتفاقات خانه، کشتی همراه خود گروهک‌های ضدانقلاب، نبرد تحمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس‌ازآن تحریم‌ها، نبرد ناخوشایند دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم زیبایی شناختی، ما را پرافتخار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرصلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار نگه‌داشت، «روحیه کشتی، ایثارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده‌طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازخودگذشتگی» {بوده است}.

مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی شکسته نشده داد: با بیرون شک باور نیازها انقلاب اسلامی در گام نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طی ۴۰ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم انقلاب در صورت برخورداری اجتناب کرده اند «روحیه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری» محقق کدام ممکن است {این مهم} در مسکن شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران به‌خوبی بیانیه می‌شود؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب‌العین قرارگرفته است.

این پاسخگو برای آموزشی اظهار کرد: محله عظیم ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار معظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معزز شهدا همین الان تعهد‌دارند خوب ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به مورد توجه قرار گرفت عمیق اعتقادی را در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت‌سازان این مملکت بازآفرینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را همچون سربازی استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تفکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیرت عمیق پرورش دهند به همان اندازه بتوانند راه مناسب اجتناب کرده اند نادرست را پیش آگهی داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخورداری اجتناب کرده اند روحیه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده‌طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادی مسیر را بپیمایند.

ذوقی اظهار کرد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ادعا گام دوم انقلاب در راستای تمدن‌سازی است، مقام معظم مدیریت همراه خود ترکیبی‌بندی افتخارآمیز اجتناب کرده اند ۴۰ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشودن افق‌های جلو برای گام دوم انقلاب، در راستای تمدن سازی حرکت کردند.

تحلیل تمدن‌ها در ادعا گام دوم انقلاب اسلامی

وی مطرح کرد: ادعا گام دوم همراه خود ۴ تمدن مواجه است، تمدن قبلی اسلامی است کدام ممکن است در قرون اولین ایجاد اسلام متجلی بود. تمدن عکس کدام ممکن است این ادعا همراه خود آن مواجه است، تمدن قبلی شیعی ما ایرانی‌ها است کدام ممکن است در صفویه متبلور شده است، تمدن غرب هم ازجمله تمدن‌هایی است کدام ممکن است ما همراه خود آن مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن چهارمی کدام ممکن است ادعا گام دوم همراه خود آن مواجه است تمدن بلند مدت مهدوی است.

مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی اضافه کرد: ادعا گام دوم همراه خود این ۴ تمدن مواجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت‌های مختلفی همراه خود این تمدن‌ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند کدام ممکن است تمدن‌های رقیب را نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمدن‌های هم‌سو، نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط شخصی را افزایش دهد.

ذوقی اضافه کرد: در ادعا گام دوم ۲ بحث موردتوجه قرارگرفته است؛ بحث نخست ترکیبی‌بندی افتخارآمیز قبلی است، مدیریت {در این} بخش همراه خود ملاحظه به دشمنی‌هایی کدام ممکن است صورت می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی جریان‌ها امتحان شده می‌کنند، انجام نظام را در ۴۰ سال قبلی سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر معقول جلوه دهند، به خاص نکات خوب همراه با ردیابی به نقطه ضعف‌ها پرداخته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم داده‌اند حرکت نظام، حرکت موفقی {بوده است}.

وی افزود: در بخش دوم ادعا، مدیریت مورد توجه قرار گرفت به بلند مدت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برشمردن قابلیت‌های نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت سخن اجتناب کرده اند امید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص می‌کنند کدام ممکن است این امیدواری اساساً مبتنی بر فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی ندیدن واقعیت‌ها نیست، اما علاوه بر این حتی همراه خود دیدن نقطه ضعف‌ها، توانمندی‌های به‌قدری عالی است کدام ممکن است باید به گام دوم انقلاب {امیدوار بود}.

مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی ذکر شد: مدیریت در برابر این جریان‌های مختلفی کدام ممکن است امتحان شده می‌کنند ۴۰ سال قبلی را سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند نقطه ضعف آرم دهند به همان اندازه بتوانند افراد را نسبت به بلند مدت نظام دلخور کنند؛ مورد توجه قرار گرفت واقع‌بینانه‌ای حاضر می‌کنند به همان اندازه مانع تحمیل این یأس در محله شوند. به‌عنوان‌مثال مدیریت اجتناب کرده اند تحریک کردن معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق {در این} ادعا صحبت می‌کنند؛ این در حالی است کدام ممکن است برخی‌ها جریان‌ها به‌طور مرتب خلاف این مشکل را به محله القا می‌کنند.

ذوقی اظهار کرد: مقام معظم مدیریت در گام دوم انقلاب هویت انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث خودسازی را کانون ملاحظه شخصی قرار داده‌اند، مفاهیمی مثل هویت، مفاهیمی کیفی هستند کدام ممکن است تعاریف مختلفی اجتناب کرده اند آنها موجود است، امتحان شده‌هایی مثل گام دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌های عکس اجتناب کرده اند این جنس {در این} جهت است کدام ممکن است مدیریت هویت انقلاب را به محله حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع اجتناب کرده اند تفسیرهای ناروا اجتناب کرده اند هویت انقلاب توسط برخی جریانات شوند.

وی خاص کرد: مسئولیتی کدام ممکن است دانشگاهیان نسبت به این ادعا بر عهده‌دارند تعیین مقدار مسیر ۴۰‌ساله پوشش‌گذاری آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در ایران {است تا} خاص شود این پوشش‌گذاری‌ها چقدر کبریت همراه خود در نظر گرفتن انقلاب {بوده است}.

ساخت ادبیات مفهومی برای ادعا گام دوم انقلاب اسلامی

مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی مطرح کرد: نخبگان علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان باید برای ایده ها این ادعا ادبیات ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با این مشکل برای بخش‌های مختلف مثل مورد توجه قرار گرفت به قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت بازو به تولیدات آموزشی بزنند به همان اندازه ادعا راهی پیدا کند شخصی را در بخش‌های مختلف غالب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌عنوان خوب نقشه راه اندیشه در مورد شود.

این پاسخگو برای اظهار کرد: دانشکده آزاد اسلامی نیز وقف شخصی را برای تغییر‌شدن به مدرسه رفع مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرین جزم کرده است؛ چراکه عظیم‌ترین جبهه حفاظت در ملت «اقتصاد» است {افرادی که} در جبهه مالی ملت برای ساخت ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال امتحان شده می‌کنند، پیش‌قراولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان جاده مقدم هستند.

ذوقی مطرح کرد: اگر بتوانیم نیروی کارآفرین، محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نافع تحمیل کنیم، قطعاً متنوع اجتناب کرده اند امتیازات ملت رفع می‌شود، خیلی اجتناب کرده اند امتیازات زیبایی شناختی، اجتماعی، مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تکیه کن به شرایط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال کودکان است همراه خود ملاحظه به‌شتاب فراوان ملت در بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، دانشکده آزاد اسلامی وقف شخصی را برای تغییر‌شدن به مدرسه رفع مشکل، کارآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آفرین در راستای باور ادعا گام دوم انقلاب جزم کرده است.

برگزاری مناسبت سراسری دانشکده آزاد اسلامی

وی شکسته نشده داد: در چهلمین سالگرد ورزش دانشکده آزاد اسلامی، مناسبت سراسری گام دوم را داریم کدام ممکن است در خردادماه سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مناسبت بخشی اجتناب کرده اند ورزش ۴۰ ساله دانشکده آزاد اسلامی در بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش نیروی انسانی، سنت، اقتصاد، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در دسترس بودن می‌شود.

مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه دغدغه بی نظیر افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش برتر ملت، تحمیل اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش نیروی انسانی برای کارآفرینی است، این سیستم مناسبت سراسری گام دوم دانشکده آزاد اسلامی بی نظیر طراحی‌شده است.

این پاسخگو برای آموزشی خاطرنشان کرد: {در این} این سیستم هزار مورد اجتناب کرده اند بهتر از زیرساخت‌های پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده برای ادغام کردن آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها جدا از گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته‌های پژوهشی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها نفر اجتناب کرده اند فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های پرانرژی در بخش فناوری، علوم انسانی، علوم مهندسی، علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار مورد اجتناب کرده اند کسب‌وکارهای نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه‌هایی کدام ممکن است انصافاًً بر مبنای نیازهای بوم هر قلمرو ایجادشده، حضور دارند.

ادعا گام دوم انقلاب در راستای تمدن‌سازی است، مقام معظم مدیریت همراه خود ترکیبی‌بندی افتخارآمیز اجتناب کرده اند ۴۰ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشودن افق‌های جلو برای گام دوم انقلاب، در راستای تمدن سازی حرکت کردند.ذوقی ذکر شد: فروش مأموریت جدید دانشکده درزمینهٔ دانشکده رفع مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرین، باور نیازها کلان بسته رشد فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری سند دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی دانشکده، آشنایی همراه خود زیست‌بوم فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری ملت همراه خود اقدامات فناورانه دانشکده، حاضر قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری دانشکده، ایفای عملکرد مناسبت سراسری گام دوم دانشکده در پیاده‌سازی نیازها سند دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا گام دوم انقلاب اسلامی، تحمیل جایگزین‌های سرمایه‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های مستقر در دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌سازی میان متخصصان، نوآوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند دانشکده اجتناب کرده اند نیازها مناسبت گام دوم در دانشکده آزاد اسلامی است کدام ممکن است همراه خود حرکت آموزشی اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان محقق می‌شود.

تعهد محله ایثارگر در قبال ادعا گام دوم انقلاب اسلامی

وی دانستن درباره اتصال ادعا گام دوم انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله عظیم شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر اضافه کرد: ادعا گام دوم انقلاب اسلامی، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی کنونی حال در ایران اسلامی را دستاورد خون تن هزار انسان شجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکار می‌داند کدام ممکن است همراه خود خون شخصی اساس‌های این نظام را محکم کرده‌اند، متعاقباً معتقدم حضرت آقا کدام ممکن است همواره ملاحظه ویژه‌ای به خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارند اجتناب کرده اند خانوار عظیم شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگر پیش بینی دارند به همان اندازه در مسیر درست عملیاتی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور ادعا گام دوم انقلاب در ملت پیشگام باشند.

مدیرکل حراست دانشکده آزاد اسلامی استان خراسان‌جنوبی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری وقتی مقام معظم مدیریت به مدیریت جهادی پیشنهاد می‌کنند، یعنی ایشان بهتر از سبک مدیریت ملت را در دوران حفاظت مقدس می‌بینند، متعاقباً اجتناب کرده اند فرزندان شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران به‌عنوان تربیت‌شدگان مکتب حفاظت مقدس پیش بینی دارند به‌عنوان گروه ویژه‌ای اجتناب کرده اند کودکان مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی مورد خطاب {در این} ادعا، همراه خود پایداری به خوب ارزش‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب، در باور نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مأموریت‌های موردنظر در ادعا گام دوم انقلاب پیش‌قدم باشند.

انتهای پیام/۴۱۱۷/