تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


تغییرات در احساس نوک سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش احساس است. در همه روش ها ، احتمال تغییر دائمی در احساس سینه حدود 3-5 درصد است و طبق آمار جدیدتر ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در برش اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید