خاطرات مخدوش عالی دریاچه؛ خاطراتی کدام ممکن است فراموش نمی شوند


خاطرات مخدوش عالی دریاچه؛ خاطراتی کدام ممکن است فراموش نمی شوند

افکار هر انسانی جایگاه تمام اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطاتی است کدام ممکن است در مسکن او رخ داده است. {در این} میان خالص است کدام ممکن است ارتباط انسان همراه خود شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده‌های خالص کدام ممکن است مایه حیات او هستند، مقاوم‌تر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیهوش او حک شده باشد.

به گزارش گلونی کدام ممکن است اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح اقلیم موضوعی مهم در مرحله جهانی است، دیدن فیلم مختصر خاطرات مخدوش عالی دریاچه تمیز اجتناب کرده اند لطف نیست.

این فیلم مختصر به کارگردانی سیدوحید حسینی نامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی بازیگرانی چون سجاد افشاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسنا شهرامی پور بازسازی شده است.

خاطرات مخدوش عالی دریاچه روایت داستانی در سال ۲۰۲۹ است.

روزی کدام ممکن است به آموزش داده شده است راوی، ۲ سال در گذشته اجتناب کرده اند آن (سال ۲۰۲۷) به دلیل برای گرمای جهانی پایین، تمامی تالاب‌ها، دریاچه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان اجتناب کرده اند بین گذشت‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری‌های روانشناختی انسانی بدتر کردن شده‌اند.

{در این} زمان دانشمندان، قبلی انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری اتفاقات را مسئله بی نظیر مبارزه کردن‌های او می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشی یافته‌اند به همان اندازه حافظه انسان به طور معمول اجتناب کرده اند بین برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تراشه قابل تعویض در ذهن، متنوع آن شود.

این آزمایش کدام ممکن است به طور داوطلبانه بر روی بیست نفر اجتناب کرده اند در سرتاسر دنیا بررسی شده است، همراه خود تصادف یکی اجتناب کرده اند داوطلبین به مشکل کشیده می‌شود.

{در این} سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان تعویض تراشه است کدام ممکن است نماد داده می‎شود افکار انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذات حقیقی او به همان اندازه چه ابعاد به صورت بیهوش به جهانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا همراه خود آن متولد شده است، پای‌بند است.

مفهومی کدام ممکن است در روزی مختصر به بیننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما منتقل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت این پدیده‌ها کدام ممکن است سبب حیات انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موجودات است را یادآوری می‌تنبل.

این فیلم را می‌توانید اجتناب کرده اند هاشور هر دو تیوال تماشا کنید.

نقد سایر فیلم‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را {در این} لینک بیاموزید.

بالا پیام

نویسنده:  سارا ملاعباسی

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید