خانه خان خوراسگان در معرض خطر نابودی – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


ایسنا/اصفهان خانه‌های تاریخی آرایی، عطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربّی، رسول حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدری، همه روزگاری جزو خانه خان خوراسگان بوده، با این حال این سال‌ها گام به گام همراه خود دیوارکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا برای اسکان‌های مجزایی تغییر شده؛ داستان‌هایی کدام ممکن است مردمان بومی با اشاره به این تأثیر تاریخی دقیق می‌کنند، غیرقابل ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهم‌ای است. بیشتر اوقات می‌گویند: «دیوار خونه خان اجتناب کرده اند ورق طلاست»، «هیشکی نتونسته خونه رو ببینه» بدون در نظر گرفتن هست این خانه‌ همراه خود قطعات اصیل ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن‌هایی اجتناب کرده اند داستان‌های ایرانی یکی اجتناب کرده اند عظیم‌ترین خانه‌های تاریخی اصفهان به شمار می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان به در اطراف اجتناب کرده اند هر گونه ملاحظه مورد نیاز در جاری تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی است.

هنگامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مردمان خوراسگان با اشاره به آثار تاریخی جهان بپرسیم، اولین چیزی کدام ممکن است به زبانشان می‌آید «خانه خان» است. با این حال وقتی با اشاره به این تأثیر تاریخی اصولاً جست‌وجو می‌کنیم، علاوه بر این تعدادی از تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از محتوای متنی تکراری چیزی عایدمان نمی‌شود. داستان‌هایی کدام ممکن است مردمان بومی با اشاره به این تأثیر تاریخی دقیق می‌کنند، غیرقابل ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وهم‌ای است. بیشتر اوقات می‌گویند: «دیوار خونه خان اجتناب کرده اند ورق طلاست»، «هیشکی نتونسته خونه رو ببینه»، «در گذشته انقلاب شاه اومد پرنعمت هاشو برد»! برخی هم این خانه را به «باقرخان خوراسگانی»، اجتناب کرده اند حاکمان اواخر فاصله زند نسبت می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویند کدام ممکن است تصویر چهره او {در خانه}‌ها موجود است. این باقرخان شبیه به خصوصی است کدام ممکن است چشمه معروفی به تماس گرفتن او در محله پاقلعه هر دو از قلعه طبرک اصفهان موجود است.

با این حال داستان این خانه مرموز کدام ممکن است در برخی دارایی ها به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند زیباترین خانه‌های تاریخی اصفهان به شمار می‌رود، چیست؟ مدارک اداره کل میراث زیبایی شناختی صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان اصفهان اجتناب کرده اند وجود خوب احساس تاریخی ۲۲ هزارمتری در وسط محله خوراسگان خبر می‌دهند. {در این} اسناد اجتناب کرده اند ۹ خانه تاریخی {در این} محدوده شناسایی برده کدام ممکن است برخی توسط این اداره خریداری شده، برخی در اختیار صاحبان خانه خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری دارای تصرف مشترک‌ است. با این حال خوراسگانی‌ها در {پاسخ به} این س کدام ممکن است خواه یا نه همه این خانه‌ها، خانه خان است؟ پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند. همراه خود این جاری اکثراً می‌گویند «خیر! خانه مرحوم سید رسول حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه مرحوم آرایی، خانه خان است».

{در این} نوشتار سعی داریم {در این} احساس تاریخی قدم زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار شگفت آن را جست‌وجو کنیم. به همین منظور به تجزیه و تحلیل تک به تک این ۹ خانه پرونده میراث در خوراسگان پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان امتحان شده می‌کنیم «خانه خان» را اختراع کنیم.

در اسناد میراثی، ۹ خانه همراه خود شناسایی‌های «رسول حسینی»، «سعیدیان»، «نادری»، «کمالی»، «محمدی»، «صدری»، «آرایی»، «عطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربّی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حسن حسینی» راه اندازی شد شده‌اند کدام ممکن است پرونده‌های سه خانه نخست مناسب‌تر اجتناب کرده اند سایر خانه‌هاست.

خانه مرحوم سید رسول حسینی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند عظیم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین این خانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تصرف مشترک خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراثی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن بخش‌های مختلفی مشابه سردر، هشتی، اتاق ارسی ۲ رو، اتاق ۵ دری آیینه‌کاری، حیاط پشتی، اتاق تابستانی، برج‌های نگهبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «گاوچاه» شناخته می‌شود. مهم‌ترین بخش این خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی سه هزارمتری، اتاق ۵‌دری آیینه‌کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق ارسی ۲ رو است.

اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا همراه خود حرکت اجتناب کرده اند ساباط منتهی به این خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر سردر آن، هر بیننده‌ای متوجه می‌شود کدام ممکن است پیش فرض همراه خود خانه‌ای خارق العاده روبه‌رو شود. پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند هشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دالان به حیاط خانه می‌رسیم. اتاق ارسی دورو، در وسط آن، دارای خوب ارسی ۵‌دری پرهزینه‌بها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن‌های زیبا قاجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی‌الخصوص خوب حوض سنگی اجتناب کرده اند جنس مرمر است. شکوه این اتاق به حدی است کدام ممکن است همراه خود وجود ریزش بخشی اجتناب کرده اند سقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی برخی اجتناب کرده اند به تصویر کشیدن‌های آن، ادامه دارد شکوه شخصی را محافظت کرده است. جذاب اینکه این ارسی به طرف بخش عکس اجتناب کرده اند خانه باز می‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون مسدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار شده است.

بخش تولید دیگری، اتاق زیبای ۵‌دری آیینه‌کاری است. {در این} اتاق عکسها شخصیت‌هایی به تصویر کشیدن شده کدام ممکن است به مشاوره برخی پژوهشگران، تصویر باقرخان خوراسگانی افسانه ای است.  

سید جواد حسینی، اجتناب کرده اند صاحبان خانه خانه کدام ممکن است اجتناب کرده اند نوادگان صاحبان بی نظیر خانه هم است، می‌گوید: این به تصویر کشیدن‌ها، تصویری اجتناب کرده اند محمدعلی‌خان امین‌الرعایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارباب محمدکریم، اجتناب کرده اند خان‌های قریه خوراسگان در وسط قاجار است. مطلبی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به پژوهش‌های نادرقلی نادری رارانی مناسب به تذکر می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان آنها را عکسها باقرخان دانست.

در حیاط پشتی این خانه، کدام ممکن است تولید دیگری هیچ سیگنال‌ای اجتناب کرده اند سبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه سابق ندارد، خوب اتاق تابستانی مخروبه قرار گرفته است. در انتهای این اتاق، آتش‌ای گچ‌بری شده  را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً نمایشگاه می‌تنبل. با این حال ۲ برج این حیاط پشتی نیز وضع خوبی ندارند. یکی اجتناب کرده اند آن‌ها در آستانه فروریختن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن توسط شهرداری مرمت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس نیز جاری خوشی ندارد. پایین یکی اجتناب کرده اند این برج‌ها گاوچاهی قرار گرفته است کدام ممکن است به دلیل برای ریختن ذرات پارتیشن ها، دیده شده نیست.

جواد حسینی می‌گوید: این خانه مشکلات ریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید درشتی دارد. من می خواهم درصدد هستم به همان اندازه همراه خود مرمت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کاربری آن بتوانم هم پذیرای مردمان کنجکاو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق این تأثیر بشوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند پس ارزش‌های سرسام‌آور نگهداری آن برآیم. در واقع در این زمان احتمال ریزش بخش‌های مختلف خانه مشابه برج‌های حیاط پشتی موجود است کدام ممکن است درگیر‌کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث ناکافی به تذکر می‌رسد.

او همراه خود لحنی کدام ممکن است گلایه‌آمیزاست شکسته نشده می‌دهد: امیدوارم اداره کل میراث زیبایی شناختی به داد این خانه زیبای تاریخی برسد.

خانه تولید دیگری کدام ممکن است در زیر ساباط کوچه خان قرار دارد، خانه سعیدیان است. خانه‌ای نوزاد کدام ممکن است همراه خود وجود مرمت ناشیانه آن، ادامه دارد شکوه شخصی را محافظت کرده است. این خانه کدام ممکن است در تملک اداره کل میراث زیبایی شناختی است، برای اسکان کارگران آن گروه اندیشه در مورد شده است. آتش‌ای انصافاً در یکی اجتناب کرده اند اتاق‌های این خانه موجود است. خانه عکس کدام ممکن است روبه‌روی خانه سعیدیان قرار گرفته، خانه کمالی است؛ خانه‌ای نیمه مخروبه کدام ممکن است خرس تصرف مشترک خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث است. اتاق‌ها، پنجره‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوان انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند آن شکوهی دیرینه را به حاضر گذاشته است. همراه خود این وجود نیمه‌هایی اجتناب کرده اند این خانه انصافاًً تخریب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش‌ها نیز شکاف‌ای به همان اندازه ریزش مناسب ندارد.

در سمت راست خانه سعیدیان نیز خانه‌ای قرار گرفته کدام ممکن است همراه خود شناسایی خانه «محمدی» پرونده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی‌رغم پیگیری‌های بیش از حد خاص نشد مالک حال این خانه {چه کسی} است، با این حال بنا به مشاوره اهالی محله، شکوه این خانه کمتر اجتناب کرده اند سایر خانه‌ها نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کسی در آن مسکن نمی‌تنبل، سرنوشتی درست مثل همراه خود خانه کمالی برای آن در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

خانه پنجم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند زیباترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشناخته‌ترین خانه‌های این احساس تاریخی محسوب می‌شود، خانه صدری است. بادگیرها، کتیبه‌های اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزئیناتی مشابه مقرنس‌کاری اجتناب کرده اند عملکرد‌های این خانه تاریخی است.

اگر بخواهیم تولید دیگری خانه‌های این احساس تاریخی را بشناسیم، باید به سختی آن‌سوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نزدیکی مسجد گلزار خوراسگان برویم؛ جایی کدام ممکن است خوب هشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین باب خانه قرار دارد. اولین خانه، خانه آرایی است؛ خانه‌ای کدام ممکن است زیباترین بخش‌های اسرارآمیز این احساس تاریخی در آن به توجه می‌آید. صاحبان این خانه نیز کدام ممکن است اجتناب کرده اند نوادگان خان‌های خوراسگان هستند، فوق العاده محتاطانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختگیرانه همراه خود مشتاقان این خانه برخورد می‌کنند. اندک تصاویری کدام ممکن است اجتناب کرده اند این خانه توسط دست است، شکوه بی‌نظیر آن را به حاضر می‌گذارد. این خانه اجتناب کرده اند نیمه‌های مختلفی اجتناب کرده اند جمله، گاوچاه، دیوان‌خانه، شربت‌خانه، مطبخ، حوائج‌خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمارت {تشکیل شده است}. با این حال زیباترین بخش‌های آن در بخش «عمارت» این خانه قرار دارد. ارسی گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسی موقعیت ۲ بخش معقول این خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای زیباترین تزیینات ساختار ایرانی است. نکته جذاب ملاحظه در ارسی گل، به تصویر کشیدن داستان‌های ایرانی است کدام ممکن است در مقرنس‌های آن تصویر شده است. در هر ضلع عمارت خانه آرایی، یکی اجتناب کرده اند این شاهکارهای ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری قرار دارد؛ خوب طرف آن ارسی گل، طرف تولید دیگری ارسی موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگرسو ارسی دوروی خانه سید رسول حسینی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ضلع آخر ایوان بادگیر خانه صدری موجود بوده. این خانه‌ها طی سال‌های قبلی همراه خود دیوارکشی اجتناب کرده اند یکدیگر کنار شده‌اند.

خانه خان خوراسگان در خطر نابودی

باز به هشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساباط نیمه شمالی برمی‌گردیم. جایی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند درهای واقع در آن، ما را به ۱ محوطه باز هدایت می‌تنبل کدام ممکن است روزگاری بخش انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه قالیبافی خانه خان در آن قرار داشته است، با این حال همراه خود وجود تخریب‌های سال‌های فعلی ادامه دارد سیگنال‌هایی اجتناب کرده اند قبلی را در شخصی دارد.

۲ در تولید دیگری با این حال ما را برای اسکان‌هایی می‌برد کدام ممکن است همراه خود شناسایی خانه‌های «نادری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سید حسن حسینی» شناخته می‌شود. این ۲ خانه کدام ممکن است در بازتاب خوب خانه واحد را تشکیل می‌داده‌اند، خرس تصرف مشترک میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالک شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بخش‌های شکوه هستند کدام ممکن است اندک عکسها فعلی اجتناب کرده اند آن، تأییدکننده این موضوع است.

خانه نهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال خانه کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مهجورترین خانه‌های این احساس تاریخی محسوب می‌شود؛ خانه عطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربّی است. درگاه این خانه، پوست اجتناب کرده اند ساباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتی یادشده قرار دارد. دانش فعلی اجتناب کرده اند این خانه محدود به بعضی تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نوشته خطی در پرونده‌های میراثی است.  

همراه خود دلیل مختصری کدام ممکن است با اشاره به این خانه‌ها گرفت، حالا پرس و جو بی نظیر اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه همگی آنها شبیه به «خانه خان» است کدام ممکن است مردمان خوراسگان می‌گویند؟ همراه خود تجزیه و تحلیل‌ای کدام ممکن است {در این}‌باره تکمیل شد، باید اظهار داشت کدام ممکن است به تذکر می‌رسد ۴ خانه آرایی، عطایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربّی، صدری، سید رسول حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالیبافی، همراه خود ملاحظه به پلان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت صاحبان خانه خانه، خوب خانه واحد را تشکیل می‌داده کدام ممکن است به‌عنوان «خانه خان» شناخته می‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال‌های بعد، گام به گام همراه خود دیوارکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا به سایرین، تغییر برای اسکان‌هایی مجزا شده‌اند. همراه خود این حساب باید اظهار داشت کدام ممکن است اگر نگوییم این خانه، عظیم‌ترین خانه تاریخی شهر اصفهان است، انگشت‌کم می‌توان آن را یکی اجتناب کرده اند عظیم‌ترین خانه‌های تاریخی اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به شمار آورد کدام ممکن است به در اطراف اجتناب کرده اند هرگونه ملاحظه مورد نیاز در جاری تخریب شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی است. این مشکل برای شهر اصفهان اجتناب کرده اند این جهت حائز اهمیت است کدام ممکن است همراه خود وجود چنین پتانسیل عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی در جهان خوراسگان هر دو جهان ۱۵ شهرداری اصفهان، هیچ‌گونه این سیستم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهگشا در راستای قالب‌های گردشگری برای آن در اصل کار نیست.

با این حال این داستان تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود. به تذکر می‌رسد جدا از خانه‌های مزبور، انواع زیادی خانه ناشناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند تولید دیگری، در محدوده این محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌طور عمومی  در جهان خوراسگان وجود داشته باشد کدام ممکن است حتی اجتناب کرده اند طریق عکس‌های اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای نیز قابل پیش آگهی هستند. یکی اجتناب کرده اند خانه‌های ارزشمند این محدوده کدام ممکن است سالیان دراز به صورت نیمه مخروبه درآمده بود، در بهار سال ۱۳۹۹ هجری شمسی تخریب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها فضاهایی اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است نماد‌دهنده شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ساختار ، باقی ماند.     

خانه خان خوراسگان در خطر نابودی

 در واقع اداره‌کل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید  حتی شهرداری اصفهان طی سال‌های قبلی، قالب‌هایی احیا کردن مجموعه تاریخی خان خوراسگان حاضر کرده‌اند، با این حال این قالب‌های پر اجتناب کرده اند ایراد، تنها در حد قالب باقی مانده‌اند. مثلاً در طرحی کدام ممکن است توسط اداره‌کل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان اصفهان همراه خود هدف احیای احساس تاریخی خوراسگان تهیه کرده‌اند، پس اجتناب کرده اند فراوان، پیشنهادهایی حاضر شده کدام ممکن است انصافاًً مغایر همراه خود روح این احساس تاریخی است. تنها امتحان کنید نقشه بسته شدن حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب کاربری برای مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌های تاریخی مجموعه خان، موجبات حیرت هر خواننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیننده‌ای را فراهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه، سوالات فراوانی را در افکار کنجکاوی‌مندان به وجود می‌آورد. اینکه چطور خانه آرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید رسول حسینی همراه خود از گرفتن قطعات تاریخی کدام ممکن است یاد شد، به‌عنوان فضاهای اقامتی اندیشه در مورد شده، هر دو اینکه بر چه اساسی تمام حیاط پشتی خانه رسول حسینی کدام ممکن است محل قرارگیری تفریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرّج است، به‌عنوان کارگاه، نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه صنایع دستی اندیشه در مورد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اینکه چرا فضایی کدام ممکن است در بازتاب کارگاه قالی‌بافی بوده، به جای آن احیای کارکرد سابق شخصی، به در کنار محل اصطبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار این مجموعه برای احداث رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چایخانه راهنمایی شده کدام ممکن است این تنها گوشه‌ای اجتناب کرده اند این س‌ها است.

اجتناب کرده اند طرفی، سالیان زیادی است کدام ممکن است طرحی همراه خود عنوان «مجموعه تجاری شهر؛ سرمایه گذاری تجاری، اجرایی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری خان خوراسگان» همراه خود مساحتی فوق العاده بیش از حد، اجتناب کرده اند طرف شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری خوراسگان (پیش اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۲ هـجری شمسی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری اصفهان (پس اجتناب کرده اند الحاق خوراسگان به اصفهان در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی) توسط دست اجراست. این قالب کدام ممکن است به تذکر می‌رسد شبیه یکی اجتناب کرده اند سرمایه گذاری‌های مالی شهرداری اصفهان (مشابه برج جهان‌نما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مجتمع تجاری چهارباغ) باشد، همراه خود سوءاستفاده اجتناب کرده اند شناسایی این مجموعه تاریخی، گام به گام عناوین زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را اجتناب کرده اند عنوان شخصی بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توضیحات نامعلوم اسم این سرمایه گذاری را همراه خود شناسایی‌های عکس تعویض کرده‌اند. این قالب در امتداد طرف مجموعه تاریخی خان خوراسگان در جاری اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب فراوانی به احساس تاریخی خوراسگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان وارد کرده است.

در پایان باید اظهار داشت این نوشتار سعی در راه اندازی شد یکی اجتناب کرده اند احساس‌های ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی خوراسگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است همراه خود محبوبیت بدون در نظر گرفتن اصولاً این مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند مطامع مالی، موجبات ملاحظه اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداشت بیشتر اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین احساس‌های تاریخی ایران را فراهم معرفی شده است باشد.

خانه خان خوراسگان در خطر نابودی

گزارش اجتناب کرده اند علی برهانی

عکس‌ها اجتناب کرده اند کورش عصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا آرائی

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری