دوم ریختن آهن مذاب داخل استخر آب (ویدیو)


جدال آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل اجتناب کرده اند دیرباز معروف {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار یکی اجتناب کرده اند این ۲ پدیده پیروز میدان بوده اند. در ویدیویی کدام ممکن است در یکپارچه خواهیم دید مقداری فلز مذاب به تصویر اجتناب کرده اند منقل وارد میدان شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در آب ریخته تبدیل می شود به همان اندازه ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، {در این} رویارویی چه بر بالا این ۲ دشمن دیرینه خواهد به اینجا رسید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز مذاب در موجود در آب چه تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید  مختلط پیدا خواهد کرد؟

به گزارش کاماپرس، آنچه اجتناب کرده اند درس های علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه های دوران دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده به ما تحقق یافته است شدند، روزی قابل درک می شوند کدام ممکن است عینیت داشته باشند. {در این} آزمایش کدام ممکن است ایده آن شاید دغدغه متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی {در سراسر} جهان باشد، می بینیم کدام ممکن است تنظیم ناگهانی دما چه بلایی بر بالا آهن مذاب می آورد.

پربازدیدترین ویدیوها را ببینید: 

برای ورود فوری‌تر: