راه اندازی شد فنی جهان دره درکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلنگ چال


راه اندازی شد فنی جهان دره درکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلنگ چال

به گزارش گلونی در کانال تلگرامی ترسیمان‌مپ کسب اطلاعات در مورد راه اندازی شد فنی جهان دره درکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلنگ چال آمده است:

غربی‌ترین ناحیه اجتناب کرده اند جنوب کوهستان توچال است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سمت شرق به یال کماچال برای ادغام کردن ارتفاع پاکوبا، ارتفاع زرد بند، ارتفاع گره دلواز، ارتفاع دلاغریب، ارتفاع کماچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنه پلنگ چال/ اجتناب کرده اند سمت شمال به دره مال احمد، ارتفاع شاهنشین، ارتفاع سربازارک، ارتفاع سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه چم، چیلاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنه اشترگردن/ اجتناب کرده اند سمت غرب به یال پلنگ چال برای ادغام کردن ارتفاع های چین کلاغ، کارا، دوشاخ، سیاه سنگ، فراخ کش، هرک راه، ارتفاع پلنگ چال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردنه اشترگردن/ اجتناب کرده اند سمت جنوب به روستای اوین درکه منتهی می‌گردد.

این جهان در بین مختصات جغرافیایی (۲۳–۵۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲–۵۱) مدار اندازه شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۴۸–۳۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳–۳۵) عرض شمالی در بخش ۳۹ ای اجتناب کرده اند سیستم یو تی ام قرار گرفته، پست‌ترین سطح این جهان واقع در روستای درکه به قله ۱۶۸۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندترین سطح آن واقع در ارتفاع پلنگ چال به قله ۳۴۸۹ متر اجتناب کرده اند مرحله اقیانوس قله دارند.

در پیمایش {در این} دره باصفا همراه خود اسامی زیر برخورد با خواهید شد: دراز کوه، پاکوبا، گلارنگ، کارا، عمران، جوزک، اذغال چال، دوآب، سیاه کرک، گل سنگ، دراز کوه، سنگ واز، گر دلک، دوزخ نو، کما چال، مال احمد، یورد مختار، هفت چشمه، چهل چشمه، چشمه اسپی او، جانم دره، ۲ کمرون، چین کلاغ، جنگل کارا، دوشاخ، سیاه سنگ، فراخ کش، هرک راه، پلنگ چال، شاهنشین، سربازارک، اشتر کردن، امام زاده داوود را انتخاب کنید و انتخاب کنید … .

راه اندازی شد فنی جهان دره درکه

عده‌ای بر این باورند کدام ممکن است شناسایی درکه اجتناب کرده اند مرتب سازی کفش عجیب و غریب به تماس گرفتن دَرَگِ کدام ممکن است صحیح برای حرکت در برف بوده گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل زمان آهسته آهسته به درکه معروف گشته است.

لاغر به عادی کوه، آبشارهای کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم، رودخانه خروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب تنومند ساده قسمتی اجتناب کرده اند شکوه‌های این دره زیباست، دره درکه صحیح برای پیمایش خوب روزه کوهپیمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه برای این سیستم‌های آینده کوهنوردی است.

وجود جاده الراس‌های تمدید شده در ۲ طرف این دره کدام ممکن است دارای لاغر‌های فوق العاده پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزشی هستند دسترسی این دره‌ها را فوق العاده آسیب رسان می‌تدریجی.

ارائه می دهیم طرفدار می‌کنیم اجتناب کرده اند دسترسی این دره‌ها پرهیز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسیرهای خاص تردد نمایید. والدین خونگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باصفای درکه در کل مسیر اقامتگاه‌هایی را برای آرامش مسافران تهیه کرده‌اند.

در نیمه‌های انتهایی این دره انصافاً ممکن است می‌توانید همراه خود صرف وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط اصولاً به ارتفاعات بهتر گام بگذارید.

مسیرهای کوهپیمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهنوردی جهان درکه:

– مسیر دره درکه به همان اندازه مجتمع کوهستانی پلنگ چال: روستای درکه، سمت شمال روستا، حسینیه درکه، مسیر خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکوب بالای رودخانه، هفت حوض، دوراهی کارا (کافه عمران)، گلارنگ، جوزک، آب اذغال چال، بند سیاه کرک، حیاط پشتی گردو، سنگ واز، گل سنگ، دوآب  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع کوهستانی پلنگ چال… اندازه مسیر ۶۶۳۵ متر (کوهپیمایی).

– مسیر دره درکه به جنگل کارا: روستای درکه، سمت شمال روستا، حسینیه درکه، مسیر خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکوب بالای رودخانه، هفت حوض، دوراهی کارا (کافه عمران)، سمت چپ جنب کافه رستوران کارا، دره کارا، یال سمت راست، لاغر پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل کارا… اندازه مسیر ۳۷۰۰ متر (گل گشت).

– مسیر چین کلاغ به ارتفاع پلنگ چال: سعادت آباد، انتهای بلوار حق شناس، مسیر دره {به سمت} شمال، چشمه، ارتفاع چین کلاغ، گردنه کارا، ارتفاع ۲ شاخ (شاخ اول، شاخ دوم)، ارتفاع فراخ کش، سیاه سنگ، ارتفاع هرک راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاع پلنگ چال… اندازه مسیر کوهنوردی ۶۶۰۰ متر (کوهنوردی).

– مسیر دره درکه به ایستگاه پنجم تله کابین: روستای درکه، سمت شمال روستا، حسینیه درکه، مسیر خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکوب بالای رودخانه، هفت حوض، دوراهی کارا (کافه عمران)، گلارنگ، جوزک، آب اذغال چال، بند سیاه کرک، حیاط پشتی گردو، سنگ واز، گل سنگ، دوآب،  مجتمع کوهستانی پلنگ چال،  سنگ چین جدا پناهگاه، لاغر پرخطر {به سمت} شمال، تختی جانم دره، {به سمت} شرق، لاغر پرخطر جانم دره، گردنه پلنگ چال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه ۵ تله کابین… اندازه مسیر ۹۲۳۰ متر (کوهنوردی).

– مسیر دره درکه به امامزاده داوود: روستای درکه، سمت شمال روستا، حسینیه درکه، مسیر خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکوب بالای رودخانه، هفت حوض، دوراهی کارا (کافه عمران)، گلارنگ، جوزک، آب اذغال چال، بند سیاه کرک، حیاط پشتی گردو، سنگ واز، گل سنگ، دوآب، مجتمع کوهستانی پلنگ چال، سمت چپ {به سمت} غرب، پاکوب لوله، دره را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار چپ دره، مسیر پاکوب جدا رودخانه، یورد مختار، {به سمت} چپ، یورد کاظم، حرکت اجتناب کرده اند رودخانه، {به سمت} جنوب، یال هرک راه، {به سمت} شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاع پلنگ چال… اندازه مسیر ۱۵۶۸۰ متر (کوهپیمایی).

کسب اطلاعات در مورد ارتفاع‌های البرز اصولاً بیاموزید

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید