ردیابی غذا به هواداران کمک کرد ۱۴ سنگ را از دست بدهندردیابی غذا به هواداران کمک کرد 14 سنگ را از دست بدهند

اضافه وزن مانع از داشتن روابط معنادار و سالم بودن قهرمانان داستان شده است. ببینید MyFitnessPal چگونه به او در سفر کاهش وزن ۲۰۰ پوندی خود کمک کرد.

پست ردیابی غذا که به حامیان Los 14 Stone کمک کرد اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.