شاخه نزولی شریان مفصلی جانبی دور گردنی


V شاخه نزولی شریان فمورال دور گردنی جانبی از ساق پا پایین می آید و در پشت رکتوس فموریس قرار دارد.

شاخه نزولی شریان فمورال دور عضلانی عضله وستوس جانبی (قسمتی از عضله چهارسر ران) را با شاخه ای بلند که از طریق ماهیچه تا زانو عبور می کند ، تأمین می کند. به شریان ژنیکولار فوقانی جانبی متصل می شود ، که با وسیعus جانبی و شاخه ای از عصب ران همراه است. این شریان خون را به وستوس لترالیس و استخوان ران میانی می رساند و همچنین رگ های متعدد سوراخ کننده ای را که پوست فاسیا لتا و قسمت های جانبی زانو را می پوشاند ، به پوست می رساند.

شاخه یکی از اصلی ترین کانال های ارتباطی بین سیستم سطحی و عمقی ران پا است. شاخه نزولی شریان ران دور گردن می تواند از یک شریان عمیق یا از شریان ران شروع شود و از فردی به فرد دیگر متفاوت است – این به عنوان تغییرات آناتومیکی شناخته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید