عادل آذر; بزرگ مرد دیار دهلران


عادل آذر; بزرگ مرد دیار دهلران

گزارش کردن گلو اینجا دهلران است، سرزمین زخم های جنگ شیرمردان. دیار میر نوروز

اینجا رد پای هفت لنگ و چهارلنگ بختیاری هاست. چهار ستون شهر دهلران از دیوارهایی مستحکم است که نمایانگر اصالت کایدخردا است.

اینجا کوه های مقاومت و مردانگی و شهامت در آن روزگاری که عشق میر نوروزی خاص و عام بود همیشه آواز فتح را می پوشاند.

در این دیار در سال ۱۳۴۵ در روستای دشت اکبر فرزندی از این خطه به دنیا آمد که تا امروز امیرکبیر آن عصر بود.

اینجا زادگاه پروفسور عادل آذر مرد علم و عمل است که باارزش ترین مدارج مبارزاتی و بهترین دستاوردهای علمی را داشت.

او بدون جفت بود. در سرزمینی که هنوز آثار جنگ در شهر نمایان بود، با احساس وظیفه و غیرت و مردانگی آمد و به قول خودش شهری در آن سوی دریای دهلران ساخت که در آن نور و همبستگی و همبستگی بود. اتحاد بین قبایل

او چه رکورد درخشانی را به ثبت رسانده است. او مردی از دیارم بود و در پایتخت زندگی می کرد. و کوه های سیاه بریده شد و همیشه از افتخارات او بود که در منطقه ای مغفول به دنیا آمد.

او رئیس دیوان محاسبات بود و محاسباتش جامع و کامل بود. شناسنامه از شهرستان دهلران بود و افسوس که در اوج ناباوری این شناسنامه برای همیشه لغو شد.

اما مهربانی و نام کشور و شکوه این مرد زاگرسی برای همیشه در یادها خواهد ماند.

چه بگویم در این روزهای گرم تابستان، سرزمین میرنروز در دل می سوزد که هیچ ضایعه ای در این همه اعصار به اندازه از دست دادن استاد بر شهرستان دهلران اثر نکرده است.

دکتر. عادل آذر یکی از برجسته‌ترین چهره‌های بین‌المللی و از معدود پژوهشگران ایرانی در عرصه تألیف در هفدهم مردادماه امسال توسط دیار دهلران و ائل بزرگ قایدخورده درگذشت و برای همیشه تاریخ سوگواری را نوشت. شهر

قبیله نگران زن و شوهرشان شانه سیاه بر دوش دارند که مادر چنین پسری به دنیا نمی آورد که نام خانواده و شهر و منطقه پشت کوه را به گوش کشور برساند. و جهان .

موهای دیگر این غم بزرگ را برطرف نمی کند.

او یک شخص و نماد قبیله بود.

انتهای پیام

نویسنده: سارا اسکندریاز ایل کایدخورده دهلران

ایرانی ها چه دغدغه هایی دارند؟
اینجا دیدن