عملکرد ، آناتومی و تعریف ورید اجوف فوقانی


ریه دارای پنج لوب است. ریه چپ دارای لوب بالا و پایین و ریه راست دارای لوب بالا ، میانه و پایین است. دیواره های بافت نازک ، که ترک نامیده می شوند ، لوب های مختلف را جدا می کنند.

V لوبهای فوقانی هر ریه بالاترین قسمتها ، همچنین نامیده می شود لوب های فوقانی… هر لوب از شاخه خود درخت برونش ، که برونش های لوبار (یا ثانویه) نامیده می شود ، هوا دریافت می کند. در ریه ها ، این نایژه ها به لوله های کوچکتر تقسیم می شوند. کوچکترین این لوله ها برونشیول نامیده می شود. برونشیولها تبادل گاز را با آلوئولها ، کیسه های کوچک هوایی در ریه ها کنترل می کنند.

هر قسمت از ریه ها عملکرد یکسانی را انجام می دهند: رساندن اکسیژن به جریان خون و حذف دی اکسید کربن. برای درمان بیماری هایی مانند سرطان ریه ، سل و آمفیزم می توان بخشی از یک لوب یا کل لوب ها را برداشت.

دیدگاهتان را بنویسید