عملکرد شبکیه ، آناتومی و آناتومی


V شبکیه چشم یک لایه نازک از بافت است که پشت چشم را از داخل قرار می دهد. در نزدیکی عصب بینایی قرار دارد. هدف شبکیه دریافت نور متمرکز شده توسط عدسی ، تبدیل نور به سیگنال های عصبی و ارسال این سیگنال ها به مغز برای تشخیص بصری است.

شبکیه نور را از طریق لایه سلول های گیرنده نوری پردازش می کند. در واقع ، این سلول های حساس به نور هستند که مسئول تعیین کیفیت هایی مانند رنگ و شدت نور هستند. شبکیه اطلاعات جمع آوری شده توسط سلول های گیرنده نوری را پردازش می کند و این اطلاعات را از طریق عصب بینایی به مغز می فرستد. در اصل ، شبکیه تصویر نور متمرکز را پردازش می کند و مغز به این نتیجه می رسد که تصمیم بگیرد چه نوع تصویری باشد.

به دلیل نقش حیاتی شبکیه در بینایی ، آسیب به آن می تواند منجر به کوری دائمی شود. شرایطی مانند برش شبکیهجایی که شبکیه به طور غیر طبیعی از موقعیت طبیعی خود جدا شده باشد می تواند از دریافت یا پردازش نور شبکیه جلوگیری کند. این مانع از دریافت این اطلاعات به مغز می شود که منجر به نابینایی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید