محل ، آناتومی و عملکرد شریان بازویی


شریان بازویی رگ خونی اصلی واقع در شانه است و تامین کننده اصلی خون برای بازو و دست است. شریان بازویی از شریان زیر بغل تا شانه امتداد می یابد و در امتداد قسمت تحتانی بازو حرکت می کند. همراه با ورید اولنار داخلی و تاندون دوسر ، حفره حفره ای ، حفره ای مثلثی شکل در قسمت داخلی آرنج را تشکیل می دهد.

در زیر حفره حفره ای ، شریان بازویی به دو شریان تقسیم می شود که در ناحیه ساعد قرار دارند: اولنار و شعاعی. در برخی افراد ، این جدایی بیشتر اتفاق می افتد و این شریان ها را مجبور می کند از روی شانه عبور کنند. این دو شاخه اصلی شریان بازویی است. سایر شاخه های شریان بازویی:

  • وثیقه اولنار تحتانی
  • ساعد عمیق
  • شریان اولنار فوقانی

نبض شریان بازویی در قسمت جلوی آرنج احساس می شود. به همین دلیل است که فشار خون در این ناحیه اندازه گیری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید