نمودار مجرای گوش ، تصاویر و آناتومی


مجرای گوش که کانال شنوایی خارجی نیز نامیده می شود ، یک گذرگاه استخوانی و پوستی است که به پرده گوش منتهی می شود. گوش شامل مجرای شنوایی (همچنین به عنوان گوش بیرونی شناخته می شود) ، گوش میانی و گوش داخلی است.

مجرای گوش به عنوان ورودی امواج صوتی که به پرده گوش می روند ، عمل می کند. هنگامی که صداها وارد گوش میانی می شوند ، به استخوان های کوچکی به نام استخوان منتقل می شوند که از ناحیه منقبض ، محفظه و مالک تشکیل شده اند. بعداً ، صداها (به شکل امواج) به گوش داخلی منتقل می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید