همراه خود پایه واژه شیرجه شناخته شده شوید


همراه خود پایه واژه شیرجه شناخته شده شوید

به گزارش گلونی موسسه لغت‌نامه دهخدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشکده تهران در دلیل سلسله نوشتار واژه‌شناسی می‌نویسد:

«عالی فنجان واژه‌شناسی» سلسله نظر‌هایی است کدام ممکن است به کالبدشکافیِ برخی واژه‌های رایج در فارسی می‌پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید چونِ پیدایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسیِ آن‌ها را می‌کاود.

این نظر‌ها را آقای بهروز صفرزاده، اجتناب کرده اند اعضای هیئتِ مؤلفانِ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته یکی اجتناب کرده اند آن‌ها در شبکه‌گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های اجتماعیِ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا آشکار می‌شود.

امیدواریم هر فنجان اجتناب کرده اند این واژه‌شناسی به کام‌تان گوارا باشد.»

در چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نظر واژه‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دلیل پایه واژه شیرجه آمده است:

«واژه «شیرجه» اجتناب کرده اند ۲ جزء {تشکیل شده است}:

شیر (سلطانِ جنگل) + جه (ریشۀ فعلِ جَستن/ جهیدن).

جهشِ/ پَرشِ آدم را به جهشِ/ پَرشِ شیر تشبیه کرده‌اند.

وقتی شیرجه می‌زنید، مربوط بهِ شیر به طرفی پَرش می‌کنید.

گفتنِ جزءِ دومِ این واژه، یعنی «جه»، در دستور همراه خود های ملفوظ بوده، یعنی jeh؛ با این حال امروزه همراه خود های ناملفوظ گفتن می‌شود، یعنی je: شیرجه دروازه‌بان.»

گفتنی است محبوبیت واژگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی همراه خود زبان فارسی، همانند سایر مولفه‌های هویتی، به اشخاص حقیقی کمک می‌تدریجی به همان اندازه بتوانند علاوه بر این مطالعه، آن را به دیگران هم منتقل کنند.

لغت‌نامه دهخدا کتابی کامل برای ادغام کردن رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک واژگان زبان فارسی است کدام ممکن است می‌توانید اجتناب کرده اند آن برای واژه‌شناسی بیشترین استفاده را ببرید.

این لغت‌نامه، عظیم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین تأثیر علی‌اکبر دهخداست، کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال اجتناب کرده اند عمر او صرف آن شد.

جوهر لق مناسب نیست جعلق مناسب است

مطالب تولید دیگری واژه‌شناسی را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید.

بالا پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید