کشتی پالس سازنده برای کیهان بود؟ | ۱۰ نکته دانستن درباره ادعای جنجالی اجمدی نژاد – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


گشت ارشاد اجتناب کرده اند زمان آقای عبدالله نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسؤولیت ایشان در وزارت ملت در سال ۶۸ تحریک کردن شد.

آقای نوری کدام ممکن است اصلاح‌طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن نقطه وزیر ملت بود، بالا جاده‌ها مینی‌بوس می‌گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش خانم‌ها را آن هم همراه خود سرباز چِک می‌کرد. ما شبیه به زمان اعتراض می‌کردیم.

طی سال‌های ۶۳، ۶۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵ در جاده ولی‌عصر {هر روز} نبرد بود. خانم خانم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایانی کدام ممکن است موهای بلندی داشتند هر دو کراوات می‌زدند هر دو خانم‌ها کفش هایی می‌پوشیدند کدام ممکن است چراغ داشت! عالی عده موتور سیکلت تجربه می‌آمدند، کراوات را می‌بریدند، موها را قیچی می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شبیه به زمان معترض بودیم.»

این سخنان را محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین – را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اولترا منتقد»- حالا مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانۀ آن نکاتی اشاره کردن می‌شود همراه خود این دلیل کدام ممکن است این نوشته درصدد تأیید هر دو تکذیب مدعای او نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبعاً وزیر ملت مقامات‌های سازندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات اگر بخواهد شخصی دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ خواهد داد با این حال بهانه‌ای {است تا} به ۱۰ نکتۀ تولید دیگری پرداخته شود:

اول: اصطلاح «اصلاح‌طلب»به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند ۷۶ رایج نبود. این تعبیر را روزنامۀ «محله» اجتناب کرده اند سال ۷۶ رواج داد. حتی آقای خاتمی هم به همان اندازه ۲ سال آن را به کار نمی‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای دیوار چین بود کدام ممکن است در {پاسخ به} خبرنگار خارجی اول بار اجتناب کرده اند آن استفاده کرد.

عبدالله نوری حتی چپ عادی هم در نظر گرفتن نمی‌به اینجا رسید چرا کدام ممکن است در زمره نیروهای ذیل هاشمی رفسنجانی رئوس مطالب می‌شد کدام ممکن است امام خمینی در اواخر عمر شخصی جایگاه سیاسی او را همراه خود انتصاب به تصویر شخصی در سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضویت در تعدادی از نهاد مهم بهبود دادند. گرچه بعدتر اجتناب کرده اند اصلاح‌طلبان شاخص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اجتناب کرده اند آنان فراتر سر خورد.

دوم: فارغ اجتناب کرده اند این کدام ممکن است ادعای آقای احمدی نژاد مناسب باشد هر دو ۹ در توجیه کاری کدام ممکن است نادرست می‌دانیم همواره نمی‌توان به پیشینه ارجاع داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصی سلب مسؤولیت کرد. اگر هم عبدالله نوری اساس گذار گشت ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمدی‌نژاد در آن نقطه کدام ممکن است سمت خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی نداشته دیگری بوده چرا طی ۸ سال ریاست جمهوری کدام ممکن است انگشت او باز بوده ابراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی نکرده است؟

اصولاً بیاموزید:

سوم: آقای احمدی‌نژاد مدعی است در آن نقطه اعتراض می‌کرده است. با این حال در مکان؟ در هفته‌نامۀ جام (جامعۀ اسلامی مهندسین) کدام ممکن است گهگاهی مطلبی اجتناب کرده اند او آشکار می‌شد هر دو در سخنرانی هر دو در مدرسه دانشکده هر دو در ادعا‌های تشکل متبوع تولید دیگری؟

چهارم: در سخنان سوپراستار او در انتخابات ۸۴ دربارۀ حجاب – «خواه یا نه اشکال مملکت ما اینجا است؟»-ردیابی‌ای به گشت ارشاد نیست جاری آن کدام ممکن است صحیح‌ترین جا شبیه به بود.

پنجم: تأکید بر اصلاح‌طلب بودن عبدالله نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتسب کردن به او را می‌توان تشکیل این پیام به قوانین‌گرایان هر دو مرکزیت امکانات هم دانست کدام ممکن است به رغم شکاف اجتناب کرده اند قوانین‌گرایان به هیچ وجه به اصلاح‌طلبان نزدیک نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهد شد هر دو می‌کوشد شخصی را فرای ۲ جناح راه اندازی شد تدریجی.

نقشی کدام ممکن است او برای شخصی رئوس مطالب کرده اینجا است کدام ممکن است در موقعیت به مدیریت اعتراضات اجتماعی در طبقات فرودست {است تا} مجوز ادای احترام به مناسبات مناسب را بدست آمده تدریجی.

ششم: احمدی‌نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالله نوری بعد از همه همراه خود هم داستان دارند. درسال ۱۳۷۶ کدام ممکن است سید محمد خاتمی پیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس جمهور شد احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود. طبعا همراه خود استقرار مقامات اخیر باید به وزارت ملت مراجعه می کرد به همان اندازه ببیند حدس و گمان به ابقا شود هر دو ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تنظیم استاندار در وزارت ملت نگه دارد هر دو باید به محل زودتر بازگردد.

استاندار عکس کدام ممکن است به محل کار وزیر جدید ملت مراجعه کرد محمد رضا رحیمی بود کدام ممکن است بعدها معاون اول احمدی‌نژاد شد.

نقل می کنند وزیر جدید رحیمی را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه به او مسؤولیت نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وزارت ملت هم نماند با این حال نشست گرمی داشتند.

رحیمی شخص اهل کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش مشربی است به عکسِ احمدی‌نژاد کدام ممکن است آن زمان ها تلخ بود (را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت می‌باید داد سال به سال اجتناب کرده اند تلخی او کاسته شد).

باری، گویا عبدالله نوری وقت تحقق به احمدی نژادِ نمی‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق محل کار پیغام می‌دهد مأموریت ممکن است در وزارت ملت بالا یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید به محل خدمت زودتر – وزارت علوم- بازگردید. می توان حدس زد هم آن نپذیرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم این بازگشت برای احمدی‌نژاد ثقیل افتاده باشد.

هفتم: همراه خود ملاحظه به ورزش گشت ثارالله در دورۀ ورزش کمیته‌ها می‌توان حدس زد ایدۀ گشت ارشاد برای آن بوده باشد کدام ممکن است اولویت مخالفان ترکیب کمیته در شهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاندارمری تعمیر شود گرچه نویسندۀ این سطور به خاطر نمی‌آورد بلافاصله پس اجتناب کرده اند ترکیب کمیته‌ها در شهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل نیروی انتظامی گشت ارشاد به راه افتاده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقامات دوم سازندگی (۷۲ به همان اندازه ۷۶) هم کدام ممکن است تولید دیگری وزیر ملت نبود.

هشتم: اگر عبدالله نوری وزیر ملت مقامات هاشمی بوده احمدی‌نژاد هم استاندار آن مقامات {بوده است}. شاید مشاوره شود پس اجتناب کرده اند نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی سکان وزارت ملت به انگشت وزیر قوانین‌گرا (علی محمد بشارتی جهرمی) افتاد ولی اتفاقا در این دوران به گواه سؤالات رضا سردبیر «اندیشه پویا» در مصاحبه همراه خود آقای احمدی‌نژاد همراه خود اشاره کردن تأمین به او بازگشت به تبدیل می شود کدام ممکن است چگونه صدها شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هاشمی رفسنجانی را ستوده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن مقطع اعتراضی اجتناب کرده اند او کسی نشنید.

نهم: این احتمال هم هست کدام ممکن است تمایل دارد ببیند جاری کدام ممکن است سخنی علیه اصلاح طلبان مشاوره خواه یا نه کیهان ملاحظه می‌تدریجی هر دو اجتناب کرده اند توجه آنان انصافاً افتاده است؟

دهم: همراه خود این همه به تذکر می‌رسد زمان مناسبی را برای قالب این موضوع انواع نکرده است. چون در روزهایی کدام ممکن است تعمیر حصر بار تولید دیگری در کانون ملاحظه قرار گرفته ولو به خاطر تحریک کردن مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان شدن دیدگاه های اعتراضی مربوط به قبلی سرگرمی برانگیز نباشد اگر مدتی ساکت باشد بیشتر است از آن به بعد سوی منازعۀ در نتیجه حصر فینال نخست‌وزیر ایران همین رییس جمهور اسبق بوده کدام ممکن است بعد از همه {در این}‌باره هم حرف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند به مشاوره‌ای اجتناب کرده اند علی مطهری استناد تدریجی کدام ممکن است برای تعمیر حصر نامه نوشته بود ولی به هر طریقی آن طرف ماجرا او بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند ۱۴۰۱ به ۱۳۸۸ شیفت تدریجی خواندنی‌تر {است تا} بیست سال در گذشته‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۳۶۸ به همان اندازه نگوییم: مؤذن، بانگِ بی‌هنگام درو کردن!

۲۱۲۱۷