گفتگو همراه خود آقای دبیر عمرانپور مدیریت مشاور املاک استراحت در جویبار


به گزارش روزنامه خبری چِچیلاس، آقای دبیر عمرانپور مدیریت مشاور املاک استراحت در جویبار راه های موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندی هایی کدام ممکن است در زمینه شغلی شخصی داشته را در گفتگو همراه خود خبرنگار روزنامه خبری چچیلاس مطرح کرده است کدام ممکن است در شکسته نشده، این مصاحبه را می توانید ملاحظه کنید.

۱- لطفا خودتون رو معرفی کنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگین کدام ممکن است در چه بخش ای مشغول به کار هستید؟

بنده عمرانپور هستم، اجتناب کرده اند شهرستان جویبار، استان مازندران، دبیر بازنشسته آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش. عرضم به حضورتان کدام ممکن است بنده در کار توصیه ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملحقات تکیه کن این مورد ورزش می کنم.

مصاحبه با مدیریت مشاور املاک آرامش

۲- تعدادی از ساله کدام ممکن است به این کار مشغول هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف خواهید کرد در ابتدای ورزش چی بوده؟

مجموعه ما همراه خود مانترا ،اطلاعات ،تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص همراه خود نیروهای جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بلد نزدیک به ۱۲ سال پیش کروی هم به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحمدالله اجتناب کرده اند آن موقع به همان اندازه به فعلی، همچنان پر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر نشاط به ورزش های خودمان شکسته نشده میدهیم.
آنچه حیاتی است این بوده کدام ممکن است وقتی خواهید کرد این بافت در وجودتان هست کدام ممکن است اطلاعات مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت امتحان کردن این را دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین تخصص ،کدام ممکن است شرط لاینفک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قطعات مهم هر کاری هست را هم دارید، قطعا در شکسته نشده همراه خود هوشمندی می توانید اجتناب کرده اند دستور تخصص هم بهره مند شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام آرام خودتان به محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنفی کدام ممکن است در آن ورزش می کنید بشناسانید.
{در این} مورد خاص آنچه سرمایه خواهید کرد است از گرفتن داده ها اولین پیرامون خودتان است، به معنای واقعی کلمه هستند بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی بدانید موفقیت خواهید کرد تا حد زیادی است.

۳- همراه خود چه میزان سرمایه اولین کار خودتون رو آغاز کردید؟

خوشبختانه در امر( توصیه) ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید …..چندان به اندوخته پولی {نیازی نیست}! شرط اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم کدام ممکن است باید شناخته شده به عنوان سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوخته داشته باشی چنانچه پیشتر خدمتتان عرض کردم از گرفتن داده ها در خصوص ملک میباشد. اجتناب کرده اند باب مثال خوب مشاور سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند باید فینال قیمت های کسب هر دو کالا ملک در هر سطح اجتناب کرده اند شهر شخصی را مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی بداند به همان اندازه مبادا خوب وقت زیر پرس و جو برود کدام ممکن است این برای خوب مشاور خوشایند نیست! هر دو اینکه بداند کدام ممکن است در مکان چه چیزی در بازار تهیه شده! را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند این بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه تدریجی کدام ممکن است کدام مورد را به کی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} متصل کنید هر دو گره بزند.
هم چنین باید خوب قدم اجتناب کرده اند تحولات مالی محله شخصی جلوتر باشی هر دو مناسب تر بگویم، باید پیش سوراخ بینی مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی اجتناب کرده اند مجموعه اتفاقات محله داشته باشی به همان اندازه بتوانی آنچه ذیل توصیه به ارباب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجوع حاضر می دهی انصافاً مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبنای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی داشته باشد، کدام ممکن است اگر چنین کنی این همه سرمایه خواهید کرد احتمالاً وجود خواهد داشت.

۴- خواه یا نه تخصص شکست در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودتون رو داشتید؟ اگر پاسخ این است خواهید کرد مطمئنا هستش چطور یک بار دیگر آغاز کردید؟

مشخص باشید هر جا در جستجوی موفقیت باشید، جاده آغاز آن، آن جا کدام ممکن است استارت انجام کاری را می زنی، یک زمان کوتاه بعد شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا امیدی هست، از :اگرچه خواهید کرد اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت انجام کاری را دارید ولیکن تخصص آن دستور مهم ادامه دارد در کنارتان نیست!؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود همین خوب پارامتر باعث می‌شود کدام ممکن است خواهید کرد اجتناب کرده اند کارتان تخلیه شوید، چه بسا کسانی آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوخته های خواهید کرد (آنچه داده ها مهم کلیدی در امر کسب هر دو کالا است) را به سادگی اجتناب کرده اند خواهید کرد می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تماس گرفتن شخصی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد آن استفاده می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنوقت خواهید کرد باید بنشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشا کنی کدام ممکن است چگونه دیگران …….

متعاقباً وقتی ورودی می روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید (تخصص) شناخته شده به عنوان یار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور در کنارت قرار می‌گیرد، تولید دیگری به سختی شکست میخوری واین تحریک کردن موفقیت خواهید کرد {خواهد بود}.

۵- چه چیزی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهید کرد رو در استان هر دو ملت اجتناب کرده اند رقباتون متمایز کرده؟

در امر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید … آنچه سطح متمایز کننده خواهید کرد اجتناب کرده اند دیگران {خواهد بود} بازار نا متعارف قیمت هاست. مثلا مقامات ممکن است قیمت پول نقد را اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی مرکزی هر دو ….معین تدریجی هر دو هم چنین قیمت دلار را ، در سایر اشیا حتی خودرو سازی هم تصمیم گیری قیمت همراه خود گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ذیصلاح مرتبط همراه خود ان میباشد.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین در امر ساخت حداقل جایی هست کدام ممکن است برای فلان عامل قیمت بگذارد، با این حال در کار ملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خواهید کرد هر چقدر بخواهید {در این} امر تصمیم گیری کننده قیمت باشید، قطعا تأثیر فوق العاده یک زمان کوتاه می تواند داشته باشد هر دو اصلا نخواهد داشت.
مثلا {کسی که} زمینی را در حالت دوره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره محله به فلان قیمت خریده باشد همراه خود تنزل سایر قیمت‌ها، این مورد قیمتش آسیب دیده نخواهد شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست ندارم پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو سیر سقوطی نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کافی است برای} مدت کوتاهی توسط دست مصرف کننده باشد به همان اندازه تورم محله آن را شخصی بالا بکشد.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سطح برتری این صنف همراه خود سایر اصناف {خواهد بود}.

۶- خواه یا نه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهید کرد هم اجتناب کرده اند ویروس کرونا شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چطور مدیریت کردید؟

ویروس کرونا برای مدت کوتاهی در شهرستان های کودک نوپا مثل شهر ما تأثیر عقب کشیدن بیشتری داشت، چرا کدام ممکن است سرمایه در ورود به انگشت افراد اجتناب کرده اند طریق کشاورزی هر دو ساخت های کودک نوپا کارگاهی به انگشت می به اینجا رسید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی همه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ها تعطیل شدند، یقینا مشاغلی یادآور امکانات توصیه املاک به جهت عدم ورود به پولی خسارت دیدند، ولیکن هم چنان کدام ممکن است زمان ها دردسرساز تر می شد روزنه های جدید باز می شد … .

۷- خواه یا نه به همان اندازه به فعلی برای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودتون فروش اینترنتی داشتید؟

صدها اتفاق انگشت به انگشت هم دادند به همان اندازه روش جدید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب وکار به لطف رسانه های مختلف همراه خود امکانات بیشتری در اختیار افراد قرار بگیرد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جا بود کدام ممکن است گروه توصیه املاک استراحت همراه خود عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین به روزتر وارد بخش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در دنیای دیجیتال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند گروه‌های تلگرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتساپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینستاگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر کدام ممکن است به لطف آشنایی همراه خود گروه چِچیلاس {اتفاق افتاد}، ما را وارد تهاجمی معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نو کردند کدام ممکن است توانستیم اجتناب کرده اند فاجعه کرونا خارج شویم.

یقنا گروهای مختلف تبلیغاتی در محله هستند کدام ممکن است می خواهند وارد بخش شوند، با این حال آنچه حیاتی است، باید اصولی را در تذکر داشت کدام ممکن است ازجمله قابلیت در انجام کار می باشد. قابل انجام است ماهانه یکی ۲ تصمیم تلفنی داشته باشی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواهید کرد می خواهند کار های تبلیغاتی خواهید کرد را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه را کدام ممکن است وعده می‌دهند حتی هم اگر مناسب باشد، قابل انجام است ممکن است هر دو خواهید کرد قابلیت امتحان کردن این را نداشته باشیم، هر دو جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت کافی در اختیار نداشته باشیم.
متعاقباً باید حواسمان انصافاً ترکیبی باشد کدام ممکن است همراه خود کدام مجموعه قرار داد می بندیم! مجموعه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر مالی برای ۲ طرف به صرفه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار همراه خود مجموعه دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین بیس کاری تبلیغاتی دستی باشد، یعنی بتوانی همراه خود سرعت حرکت بالا پیام های تبلیغاتی شخصی را بنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین اگر سهوا اشتباهی در کار پیش به اینجا رسید، بتوانی آن را اصلاح کنی.

نکته مهم اینجا است کدام ممکن است گروه تبلیغاتی کدام ممکن است خواهید کرد همراه خود آن کار می‌کنید توانایی داشته باشد تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اجتناب کرده اند هرجای تولید دیگری کار خواهید کرد را به محله مشخص شده حاضر تدریجی.

۸- به تذکر خواهید کرد چرا در جاری حاضر فروش اینترنتی نیاز داره؟

دنیای بلافاصله ما دستخوش تنظیمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات گوناگونی شده است.
بلافاصله همه اجتناب کرده اند کوچکترین اتفاقی کدام ممکن است در یک واحد گوشه اجتناب کرده اند جهان می افتد در اندک روزی مختصر اجتناب کرده اند آن آگاه می‌شوند.
همراه خود چنین دانسته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهاییکه در اختیار داریم، مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است کدام ممکن است شخصی را همراه خود آنها هماهنگ کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذا بلافاصله بیشتر ، دستی‌تر، سریعتر ،را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود داشته های بیشتری میتوانی همراه خود دیگران رقبا کنی.
به معنای واقعی کلمه هستند وب، خواهید کرد را به در همه جای مکان متصل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است دوست داری دیگران اجتناب کرده اند خواهید کرد بدانند هر دو خواهید کرد اجتناب کرده اند دیگران بدانید را در یک واحد مسیر قرار می‌دهد. به درستی تر کدام ممکن است اجتناب کرده اند این فناوری بهره‌مند شویم.

۹-چطور همراه خود مجموعه چچیلاس شناخته شده از حداکثر؟

آشنایی بنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ما همراه خود مجموعه چچیلاس در همین فاصله کرونا {اتفاق افتاد}.
روزهای سختی کدام ممکن است جلو داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده نمی شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از نزدیک امتحان شده میکردیم ولی حاصل یک زمان کوتاه داشتیم، به همان اندازه اینکه طی تصمیم تلفنی اجتناب کرده اند چچیلاس همراه خود یکی اجتناب کرده اند متخصصان چچیلاس شناخته شده شدیم.

۱۰- چطور به این نتیجه رسیدید کدام ممکن است چچیلاس می تونه فضای مناسبی برای فروش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خواهید کرد باشه؟

طی سه هر دو ۴ مونتاژ راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه کدام ممکن است گروه ایشان انجام میداد، ما را مجاب کرد کدام ممکن است عقد قرار داد ببندیم ،وکارمان را آغاز کردیم.

۱۱- کدامیک اجتناب کرده اند پتانسیل ها موقعیت یابی چچیلاس برای شما ممکن است جاذبه بیشتری داره؟

بحمدالله برای حاضر کارتان در ساختار احساسی افزاری چچیلاس، کار به سود انجام خواهد گرفت. سرعت حرکت بالا، به انضمام حاضر آن در درجه کلان کشوری، امتیازات خاص این گروه میباشد.
هم چنین، تصحیح مطالب هر دو حتی بردن مطالب منقضی شده اجتناب کرده اند فاکتورهای مهم چچیلاس می باشد.
امیدوارم همکاری املاک استراحت همراه خود چچیلاس شکسته نشده داشته باشد.