آناتومی ، عملکرد و طرح افسردگی سپتی ناسی


V برنج سپتیک افسردگی یکی از سه عضله بینی مجزا این ماهیچه از حفره انسیزال فک بالا گسترش می یابد ، که یک دهانه استخوانی در قسمت مرکزی قدامی کام است. هم در تیغه بینی (استخوان و غضروف که مجاری تنفسی بینی را جدا می کند) و هم در پشت بال های بینی وارد می شود. قسمت بالای بینی ناحیه ای در خارج بینی است که بیرون زده و یک برجستگی گرد در نزدیکی سوراخ بینی ایجاد می کند.

این ماهیچه صورت بین ساختار عضلانی لب و غشای مخاطی قرار دارد. شاخه های باکال عصب های صورت ، اعصاب را با ماهیچه ها تأمین می کنند.

افسردگی سپتی ناسی برای منقبض کردن سوراخ های بینی استفاده می شود. هنگامی که فرد از طریق بینی عمیق نفس می کشد ، با گشاد کننده بینی عمل می کند. در مجاورت گشاد کننده خلفی محور خلفی و اتساع قدامی مقعد قرار دارد که هر دو عضله هستند.

دیدگاهتان را بنویسید