آناتومی ، عملکرد و نمودار شریان بین استخوانی خلفی


شریان بین استخوانی خلفی در ساعد بدن انسان قرار دارد. این شریان در تمام طول ساعد حرکت می کند. مسیر او در کنار طناب مایل قرار دارد که مستقیماً بین شعاع و اولنا واقع شده است. این دو استخوان اصلی ساعد هستند. شریان همچنین در مجاورت غشای بین استخوانی قرار دارد که استخوان های ساعد را از هم جدا می کند. شریان بین پوستی خون اکسیژن دار را از قلب جمع آوری کرده و آن را به ماهیچه ها و وریدهای ساعد می رساند. شریان در مجاورت شریان پشتی پشتی قرار دارد. در قسمت پایین ساعد ، به شریان بین استخوانی کف دست متصل می شود. در اینجا بخشی از شبکه پشتی مچ دست می شود. شریان بین استخوانی خلفی نیز به شاخه جانبی شعاعی متصل می شود. این شاخه بخشی از profunda brachii است که در قسمت بالای بازو و در کنار شانه قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید