شاخه قولنج آناتومی ، عملکرد و طرح شریان ایلوکولیک


V شاخه قولنج شریان ایلیوکولیک بخشی از شریان مزانتر فوقانی یا SMA است. این آخرین شاخه ای ایلیاک SMA است که در سمت چپ SMA قرار دارد. شاخه قولنج شریان ایلیوکولیک خون را برای روده بزرگ صعودی ، بخشی از روده بزرگ ، تأمین می کند.

شاخه قولنج شریان ایلیوکولیک به شریان قولنج راست متصل می شود و سپس به شریان های کور قدامی و خلفی تقسیم می شود. این شریان ها خون را به سکوم ، که اولین بخش روده بزرگ است ، می رسانند. شریان آپاندیکلر ، که خون تازه را به آپاندیس می رساند ، بسته به آناتومی فرد ، از یک یا هر دو این شریان ها در سکوم منشعب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید