آناتومی ، عملکرد و نمودار وریدهای ریوی چپ


فقط چهار عدد در بدن وجود دارد وریدهای ریوی، و همه آنها به دهلیز چپ قلب متصل می شوند. قلب خون کم اکسیژن را از طریق شریان های ریوی به ریه ها پمپ می کند. هنگامی که خون از اکسیژن اشباع می شود ، از طریق وریدهای ریوی به قلب باز می گردد. سپس قلب این خون اکسیژن دار جدید را در سراسر بدن به گردش در می آورد. بنابراین ، رگهای ریوی با سایر رگهای بدن متفاوت هستند ، که از آنها برای انتقال خون بدون اکسیژن از بقیه بدن به قلب استفاده می شود. رگهای ریوی چپ به ریه چپ متصل می شوند و خود ریه ها از کیسه های هوایی توخالی پر می شوند که به آنها می گویند آلوئول… اینجاست که اکسیژن از هوای استنشاقی خارج می شود. همچنین مانند مبادله گاز کار می کند. اکسیژن وارد جریان خون می شود و دی اکسید کربن از جریان خون خارج می شود. سپس این دی اکسید کربن از بدن خارج می شود.

دیدگاهتان را بنویسید