آناتومی ، نمودار و عملکرد شریان پرونئال


V شریان پرونئال خون را به قسمت جانبی (یا خارجی) ساق پا می رساند. این سرخرگ از شریان تیبیای خلفی سرچشمه می گیرد و به شریان پشتی پا ، شریان جانبی تارسوس ، خلف خلفی و شریان های کف پا متصل می شود. از طریق شریان پرونئال ، خون به عضله کف پا ، ماهیچه پرونئال ، مچ پا ، خم کننده بلند انگشت شست پا و مفصل تیبیای تحتانی توزیع می شود. شریان پرونئال همچنین با گروهی از سیاهرگهای کوچک که به نام وریدهای پرونئال شناخته می شوند ، در ارتباط است.

دیدگاهتان را بنویسید