مقدار صدف روی صدف و صدف در مقایسه با صدف چقدر است؟ : تغذیه


یک وعده دو صدف می تواند 100 درصد نیاز شما به روی را برآورده کند. با این حال ، صدف و نرم تنان دیگر گونه های دوکفه ای هستند که من آنها را اغلب در لیست غذاهای سرشار از روی نمی بینم. از نظر تغذیه ای آنها با صدف چگونه است؟ آیا صدف برتر است؟

دیدگاهتان را بنویسید